Správa vyšetřování Státní bezpečnosti v Bratislavě Správě vyšetřování StB v Praze ve věci vrácení věcí zabavených při osobních resp. domovních prohlídkách - 1977, 22. listopad, Bratislava

Správa vyšetřování Státní bezpečnosti v Bratislavě Správě vyšetřování StB v Praze ve věci vrácení věcí zabavených při osobních resp. domovních prohlídkách Milanu Hüblovi, Ladislavu Kalinovi, Františku Oravcovi,  Eduardu Frišovi a Miroslavu Kusému - 1977, 22. listopad, Bratislava

Správa vyšetrovania ŠtB
III. odbor
B r a t i s l a v a
Č.j.: VS-ČVS-3/120-77 

Správa vyšetrovania ŠtB
zást. náčel. s. Blažek
P r a h a

Informácia v akcii „Charta 77“

Dňa 12.11.1977 bola na tunajšom odbore porada za účasti príslušných funkcionárov vyšetrovania XII. S FMV, GP SSR a KP Bratislava, na ktorej v akcii „Charta 77“ bolo dohodnuté:

  • Milanovi Hüblovi vrátiť v zmysle par. 80 ods. 1 Tr. por. veci pod položkou č. 1, 2 protokolu o osobnej prehliadke, t.j. noviny Volksstimme, čo bolo vykonané dňa 21.11.1977. Ostatné veci nevrátiť, nakoľko ide o písomné materiály „Charta 77“,
  • dr. Jánovi Ladislavovi Kalinovi vrátiť do 30.11.1977 písací stroj a osobnú korešpondenciu, ktorá mu bola zadržaná v zmysle vydaného uznesenia,
  • Františkovi Oravcovi vrátiť do 30.11.1977 v zmysle par. 80 ods. 1 Tr. por. písací stroj pod položkou č. 3 protokolu o domovej prehliadke. Ostatné veci nevrátiť, nakoľko ide o písomné materiály súvisiace s „Chartou 77“,
  • pokiaľ ide o veci zabavené pri domovej prehliadke PhDr. Miroslavovi Kusému a Eduardovi Frišovi, tieto znovu prehodnotiť a nezávadné vrátiť.

Náčelník III. oboru SV ŠtB
pplk. Ivan Jozef

AMV Praha, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 14, l. 115.

Dodatečná poznámka

Velmi dobrý přehled o reakcích obyvatelstva na Chartu 77 měly zřejmě aparáty KSČ (KSS) a Stb, které mnohdy věděly víc, než kolik mohli svými cestami zjistit mluvčí Charty 77. Tak například se objevily v souhrnných zprávách politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ za leden až březen 1977 následující tři údaje: 1. V Košicích ve staré části města se vyskytlo 5 letáků (formát A4) s textem: „Žádáme uveřejnění charty 77, anebo zastavení kampaně, která se vede proti jejím signatářům.“ (Zpráva z 18.2.1977) Na adresu Domova mládeže veterinářů v Košicích došlo v plném znění rozmnožené Prohlášení Charta 77, které bylo odesláno z Bratislavy. Připojen byl dodatek: „Věčná sláva Janu Patočkovi a ostatním bojovníkům, mučeným nepřáteli lidských práv. Rozmnožuj a rozšiřuj.“ (Zpráva ze 17.3.1977) Ve zprávě ze 24.3.1977 se mj. uvádělo: „V některých krajích se ještě vyskytly dopisy adresované jednotlivým pracovníkům, v nichž je šířena charta, hrubě napadána KSČ a naše spojenectví a přátelství se Sovětským svazem. Obdrželi je například s. Jozef Handzus v Žilině (Středoslovenský kraj) a technický náměstek Oděvní služby v Praze. Všechny byly předány k dalšímu šetření bezpečnosti.“1Viz Charta 77. Dokumenty 1977–1989, c. d., sv. 3, dok. P7/4. Bezpochyby by se mnohem víc takových údajů ze Slovenska našlo v materiálech bratislavského komunistického ústředí anebo ve zprávách krajských výborů KSS.

Zvláštní zpráva č. 6 X. správy Federálního ministerstva vnitra ČSSR z 12. ledna 1977 přinesla informaci o tom, že „L. VACULÍK o akci „CHARTA 77“ informoval své přátele na Slovensku prostřednictvím M. ŠIMEČKA. Mimo obecného obsahu ho seznámil s tím, že někteří signatáři ‚CHARTY 77‘ byli vyslýcháni a u některých provedena domovní prohlídka.“2Tamtéž, dok. P9/3. Informace Správy vyšetřování StB o stavu vyšetřování v trestní věci Charta 77 z 30. června 1977 obsahovalo tyto údaje Odboru vyšetřování StB v Košicích:

„1. Dne 11.5.1977 bylo zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák., a to z podnětu GP ČSSR, které byl dosud nezjištěným pisatelem z poštovního úřadu ve Snině, okr. Humenné, zaslán anonymní dopis pobuřujícího obsahu. V dopise vyslovuje souhlas s CHARTOU 77. Ve vyšetřování se nadále pokračuje.

2. 10.6.1977 zahájeno trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle par. 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. na základě podezření, že Karol REČIČÁR v Košicích rozšiřuje závadné tiskoviny související s CHARTOU 77. Při domovní prohlídce RNDr. Karola REČIČÁRA byly zajištěny 3 kusy prohlášení CHARTY 77, 5 kusů závadných písemností ‚Nežít se lží‘ od Solženicyna a další písemnosti závadného obsahu. Ve vyšetřování se pokračuje.“3Tamtéž, dok. P9/8.

1.Viz Charta 77. Dokumenty 1977–1989, c. d., sv. 3, dok. P7/4
2.Tamtéž, dok. P9/3.
3.Tamtéž, dok. P9/8.

Pole

NázevHodnota
Den22
Měsíc11
Rok1977
PředmětCharta 77
StB
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojČesko-slovenská historická ročenka 2007. Brno – Bratislava: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007, s. 277–360.