D480

1988, 13. červenec, Praha. – Návrh na postavení památníku obětem stalinských represí, zaslaný ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR. (Dokument č. 39/88)

Národy mají právo na své dějiny. Čím hlubší je vědomí historické zakotvenosti, tím vyšší je stupeň politické kultury. Češi a Slováci jsou národy se silným historickým vědomím. Na naši minulost nás denně upozorňují tisíce pomníků v našich městech, stejně jako názvy ulic. Pomníky a pamětní desky obětem obou světových válek připomínají lidem nejhorší období 20. století.

Znalost minulosti není nikdy dokonalá, historická věda ji stále obohacuje a koriguje. V posledních desetiletích je však u nás obraz dějin mimořádně zkreslován vládnoucí ideologií. Historie, jak ji líčí učebnice a oficiální publicistika, vykazuje nejen mnoho bílých míst, ale i místa černá, charakterizovaná lžemi a zamlčováním. Tento stav má své kořeny v zásahu stalinismu do československé svrchovanosti a je absurditou, že tvrdošíjně přetrvává v době, kdy se Sovětský svaz se stalinským dědictvím radikálně rozchází. Vyzýváme historiky, spisovatele, novináře, pedagogické a kulturní pracovníky, aby s občanskou a profesionální poctivostí pomohli obnovit pravdivý obraz dějin.

V této souvislosti navrhujeme postavení památníku obětem stalinských represí. Vždyť jen v letech 1948–1954 bylo nespravedlivě odsouzeno k smrti a popraveno 179 lidí, 80 tisíc bylo vězněno, mnozí z nich ve vězení zemřeli. Statisíce dalších lidí byly postiženy politickou diskriminací, násilnou kolektivizací a obdobnými administrativními zásahy do svého osudu, přičemž argumenty, že tato opatření jsou nezbytná pro hospodářský rozkvět země, se ukázaly být klamnými. Padesátá léta jsou nejen dějinami uvědomělých budovatelů, ale i dějinami těch, kteří k budování přispívali vězeňskou prací, i těch, kteří se z vězení nevrátili. Navíc stalinismus jako jedna z nejděsivějších forem totalitní moci působil v našich zemích po mnohem širší historické období, než byla padesátá léta, a velice negativně ovlivnil osudy ostatisíců příslušníků našich národů. Postavením památníku všem obětem bychom splatili alespoň část svého morálního dluhu vůči nim.

Navrhujeme proto ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR, aby ustavil Výbor pro postavení památníku obětem stalinských represí. Tento výbor by určil místo, vypsal soutěž na nejlepší návrh, organizoval sbírku a řídil celou činnost s touto věcí spojenou.

Zároveň ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR navrhujeme vyzvat národní výbory všech obcí, kde jsou dosud Stalinovy pomníky nebo ulice, aby s těmito pozůstatky neblahých let skoncovaly.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 15, s. 2
  • Charta 77. 1977–1989, s. 343–344.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc7
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse