D264

1983, 20. prosinec, Praha. – Dopis předsedovi Federálního shromáždění ČSSR A. Indrovi, upozorňující na protiprávní chování československých státních orgánů, které neodpověděly na podněty, návrhy a stížnosti zaslané v roce 1983 Chartou 77. (Dokument č. 40/83)

Pane předsedo,

neformální společenství občanů Charta 77 si dovoluje upozornit Vás na vážné nedostatky pokud jde o dodržování jednoho ze základních občanských práv, zakotveného v článku 29 Ústavy ČSSR. Podle tohoto ustanovení mají občané a organizace právo obracet se k zastupitelským sborům a k ostatním státním orgánům s návrhy, podněty a stížnostmi; státní orgány jsou povinny je odpovědně a včas vyřizovat. Obdobně i podle § 1 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. všechny orgány státního i hospodářského aparátu jsou povinny přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností, oznámení a podnětů pracujících i orgánů jejich organizací; v dalších ustanoveních této vládní vyhlášky se stanoví postup a lhůty k projednávání všech stížností, oznámení a podnětů včetně lhůt pro jejich vyřízení.

Neformální společenství občanů Charta 77 v souladu s uvedeným Ústavou zaručeným občanským právem zaslalo v průběhu roku 1983 některým státním orgánům ČSSR tyto podněty, oznámení a stížnosti:

10. 1.

Dopis ing. Vladimírovi Janků na Sekretariát pro věci církevní MK, upozorňující na případy vězněných kněží.

31. 1.

Dopis předsedovi vlády o hospodářské situaci, žádající diskusi na toto téma otevřenou všem.

3. 5.

Dopis prezidentu republiky o situaci a pronásledování řeholí.

14. 5.

Stížnost generálnímu prokurátorovi na postup ve vyšetřování vězněného Ladislava Lise.

16. 5.

Připomínka Federálnímu shromáždění, týkající se novely zákona o rodině.

17. 5.

Žádost prezidentu republiky o propuštění dr. Jaromíra Šavrdy cestou milosti.

14. 6.

Žádost prezidentu republiky o propuštění politických vězňů.

18. 7.

Telegram Okresnímu soudu v České Lípě žádající vstupenky pro mluvčí Charty 77 na veřejné přelíčení s Ladislavem Lisem.

19. 7.

Dopis prezidentu republiky a Federálnímu shromáždění o situaci v Severočeském kraji.

25. 7.

Stížnost Federálnímu shromáždění a Nejvyššímu soudu o porušení zákona ve věci odsouzeného Ladislava Lise.

15. 8.

Dopis Federálnímu shromáždění k 21. srpnu.

30. 8.

Dopis Ministerstvu kultury, Federálnímu shromáždění a ÚV KSČ o situaci v populární hudbě.

22. 10.

Žádost o amnestii pro politické vězně prezidentu republiky u příležitosti 65. výročí založení státu.

15. 11.

Dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, předsedovi vlády a generálnímu prokurátorovi, týkající se Výsledného dokumentu KBSE v Madridu a současné mezinárodněpolitické krize.

Na tato podání však nedošla vůbec žádná odpověď, ačkoliv i lhůty k vyřízení stanovené vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. již dávno uplynuly a na všech uvedených podáních byla vyznačena přesná adresa občanů ČSSR, kteří je odeslali a uplatnili tak i své právo na jejich odpovědné a včasné vyřízení.

Protože Federální shromáždění ČSSR je podle ústavy nejvyšším orgánem státní moci, který kontroluje činnost vlády a jejích členů, považuje neformální společenství občanů Charta 77 za nezbytné je na tyto závažné skutečnosti upozornit, umožnit mu tak urychlené provedení zásadních opatření k nápravě a současně je požádat, aby využilo svých ústavních pravomocí včetně vyvození důsledků vůči představitelům a pracovníkům státních orgánů, kteří za uvedený nezákonný stav odpovídají.

Neformální společenství občanů Charta 77 spoléhá, že Federální shromáždění učiní efektivní opatření, aby se podobné protiprávní chování u státních orgánů ČSSR v budoucnu již nevyskytovalo; současně připomíná základní ústavní zásadu rovnosti občanů, která se vztahuje i na uplatňování občanského práva podle článku 29 Ústavy a podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., z níž vyplývá povinnost státních orgánů odpovědně a včas vyřizovat návrhy, podněty a stížnosti občanů bez ohledu na to, který z občanů ČSSR je podal.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 10, s. 19–20.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc12
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse