Tematický rejstřík k obsahu dokumentů (D1–D598)

Není-li uvedeno jinak, jsou hesla řazena abecedně

1. Charta 77

Bilance vlastní existence a činnosti D14 (4 měsíce), D20 (9 měsíců), D35 (1 rok), D133 (3 roky), D188 (5 let), D294 (8 let), D363 (10 let)
Desáté výročí Charty 77 D355, D362, D363, D381, D383, D384, D385
Dopis signatářům (leden 1987) D363
Fond občanské pomoci D95, D100
Fóra Charty D363, D400 (1. fórum), D429 (2. fórum) (též P10/15 a P10/16)
O formách, metodách a výsledcích působení D14, D17, D20, D30, D35, D74, D99,129, D133, D142, D188, D233, D344, D355, D363, D464, D472, D506, D507, D516, D522, D523, D572, D590
Informace o Chartě 77 D99, D270
Kolektiv mluvčích D133, D142, D363, D516
Klub mluvčích D363, D368
Odvolání podpisu D344, D387, D415, D509
Policejní a soudní represe vůči signatářům a sympatizantům Charty 77 D2, D3, D27, D32, D38, D41, D43, D44, D47, D50, D51, D54, D55, D56, D57, D70, D78, D83, D107, D125, D127, D140, D148, D152 (K. Soukup), D156, D163, D171, D174, D177, D203, D248, D292, D304, D330, D341, D368, D425, D428, D438
Viz též Československo – Soudní procesy a trestní stíhání
Policejní provokace proti Chartě 77 D30, D64, D200, D533
Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977 D1
Příprava dokumentů (Stoupencům a signatářům) D74
Propouštění ze zaměstnání v souvislosti s Chartou 77 D16, D19
Přehledy vydaných dokumentů D201, D208, D224, D249, D268
Seznamy signatářů Prohlášení Charty 77 D1, D6, D11, D17, D33, D53, D71, D101, D115, D147, D173, D195, D231, D271, D302, D347, D358, D387, D402, D415, D440, D455, D478, D494, D509, D539, D565, D583, D598
Střídání mluvčích Charty 77 D20, D77 D15, D20, D48, D76, D93, D109, D130, D164, D186, D225, D230, D269, D293, D321, D361, D441, D511, D580
Tiskové kampaně proti Chartě 77 D3, D8, D125, D161, D162, D356, D366
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) D44, D107, D463
Výzvy a prohlášení
Prohlášení k 1. máji 1989 D549
Prohlášení k 30. výročí Všeobecné deklarace lidských práv D84
Prohlášení k 200. výročí vyhlášení Deklarace práv člověka D569
Prohlášení ke 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv D504
Slovo ke spoluobčanům (leden 1987) D362

2. Československo

Anketa o občanské morálce v Československu D590
Československý právní řád, zákonodárství
Obecně D42, D200, D209, D299, D273
Návrh zákona o tisku a hromadných sdělovacích prostředcích D591
Novela trestního a tiskového zákona D584
O potřebě správního soudnictví D448
Petiční právo D540
Ustanovení zákona o Sboru národní bezpečnosti D135, D350
Zákonné opatření k ochraně veřejného pořádku D536
Zákon o tzv. ochranném dohledu D277
Dějiny, minulost, historické události
Dějiny, historická paměť, dějepisectví D219, D280, D286, D296, D307, D411, D423, D496
Výročí 28. října 1918 D75, D423, D493, D496, D499, D500, D574, D585, D588
Prohlášení k 40. výročí ukončení druhé světové války D301
Oběti stalinismu v Československu D480, D544
Ochrana kulturních památek D452, D541
Stav židovských kulturních památek a zamlčování holocaustu D541
30. výročí procesu s tzv. protistátním centrem „Slánský a spol.“ D219
Demonstrace v Československu (v chronologickém pořadí)
Výročí smrti Johna Lennona D327
„Svíčková“ demonstrace v Bratislavě (25. 3. 1988) D454
21. srpna 1988 v Praze D484, D488
28. října 1988 v Praze D497, D499, D500, D501
10. prosince 1988 v Praze D506, D508
leden 1989 („Palachův týden“) D515, D518, D524, D531
21. srpna 1989 D572, D575
28. října 1989 D585, D588
17. listopadu 1989 D594
Diskriminace dětí v přístupu do škol – viz Právo na vzdělání
Dodržování mezinárodních dohod a závazků D4, D42, D199, D311, D329, D339, D373, D419, D504, D551
Hospodářská a sociální práva D10, D16, D40, D92
Diskriminace v zaměstnání a povolání D40, D49, D92, D121, D144, D170, D204, D242, D279, D303, D470
Jaderná energetika D80, D102, D263, D335, D392
Jaderná elektrárna Temelín D392
Manifestace ke Dni lidských práv D198, D430, D437, D445
Mír, mírové hnutí viz 3. Evropa a ostatní svět
Náboženská práva a svoboda vyznání D13, D193, D196, D209, D213, D227, D340, D449, D450, D454, D490
Kláštery, řeholní řády D236, D291
Návrh na udělení Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi D528, D529
Nedotknutelnost osob a obydlí D140
Odborová práva D10, D49, D86, D204, D216, D389
Pobyt sovětských vojsk v ČSSR D212, D215, D379, D475, D555, D593
Policejní zásahy
proti soukromým přednáškám D136, D141
proti soukromému promítání filmu D298
proti Györgyovi Vargovi (převážení literatury) D451
Postavení menšin
Postavení Romů v ČSSR D85
Maďarská menšina v ČSSR D223, D382, D384, D435, D482
Potlačování práv a svobod ve sféře literatury, hudby, umění a vědy
Diskriminace spisovatelů D18, D182, D192, D238, D316
Zabavování a ničení děl umělecké a vědecké literatury D238
Zákazy a omezování v oblasti populární hudby D29, D45, D255
Jazzová sekce D345, D356, D376
Používání střelných zbraní čs. pohraničníky D350
Práva rodičů, dětí a mládeže D239, D327, D367
Programová úvaha Prostor pro mladou generaci D327
Právo na vzdělání D5, D31, D141, D146, D205, D265, D276, D353, D538, D578
Právo na svobodu informací D73, D290
Právo na listovní tajemství D419
Reforma českého pravopisu D393
Reforma politického systému D299, D301, D336, D350, D418, D448, D473, D488, D568
Rozmístění sovětských raket v Československu D261 D378, D379
Semtex v rukou zahraničních teroristů D513
Situace v uměleckých svazech D421
Soudní procesy, trestní stíhání
R. Battěk D148, D151, D157, D159, D165, D168, D172, D180, D288
P. Cibulka D113, D145, D586
M. Černý, J. Lederer, J. Šimsa D67
Josef Danisz D134, D135
S. Devátý D447, D542, D543, D576
M. Duray D223
V. Havel D229
Jazzová sekce D345, D376
I. Jirous D45
P. Kohout (zbavení občanství) D118
V. Laštůvka a A. Macháček D24, D39
„Lederer a spol.“ (V. Havel, O. Ornest, F. Pavlíček) D23, D25, D34, D39
J. Lederer D67
L. Lis D225, D226, D237, D250, D252
„Ruml. a spol.“ D207
Jar. Šabata D69, D89, D90, D91, D94, D98
J. Šimsa D57, D67
Vokno a F. Stárek D207, D211, D563
J. Wonka D409
P. Wonka D409, D422, D465, D466, D468, D469, D545
Soudní perzekuce signatářů Charty 77 D70
Soupis čs. politických vězňů (leden 1989) D519
Trestní stíhání a proces se členy VONS (1979) D107, D108, D111, D114, D116, D119, D120, D123, D125, D128, D131, D190, D587
Vražda číšníka v Praze 6 (StB) D401, D412
Žádost o zastavení perzekuce a propuštění politických vězňů D47, D181, D182
Žádost o zastavení politických procesů D380
Stanovisko k „vnitrostranická informaci“ o nezávislých občanských iniciativách D472
Stav čs. hospodářství D228, D235, D275, D319, D424, D426, D488
Korupce a úplatkářství ve veřejném a hospodářském životě D235
Stav lidských a občanských práv v Československu D1, D14, D35, D42
Stížnosti na nedodržování povinnosti odpovídat na návrhy a podněty D220, D264
Symposium Československo ‘88 D489, D502
Svatořečení Anežky Přemyslovny D592
Svoboda pohybu a pobytu, překážky cestování D42, D97, D138, D317, D342, D395, D398
Věda a výzkum D210
Vězeňství v ČSSR D52, D137, D206, D407
Vojenská intervence v Československu v srpnu 1968 D58, D62, D65, D153, D254, D285, D312, D343, D406, D453, D481, D566, D567, D574, D593
Východoněmečtí uprchlíci v Praze D577
Základní vojenská služba D386, D418
Zdraví, zdravotnictví D266, D284
Požívání omamných drog v Československu D266
Zrušení práva absolutní přednosti jízdy D96
Žádosti a výzvy prezidentovi o amnestii D68, D69, D111, D184, D221, D245, D260, D277, D422, D531
Životní prostředí D176, D251, D263, D305, D314, D392, D400, D532, D554, D559, D571
Situace v Severočeském kraji D251
Vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros D314, D392, D532, D559
Těžba zlata u Mokrska D554
Životní úroveň D106, D124, D191
Postavení důchodců D143
Bytová situace D367

3. Evropa a ostatní svět

„Berufsverbot“ v SRN D26
Dopisy mezinárodním a zahraničním institucím a jejich představitelům, osobnostem v zahraničí
Amnesty International D157, D159
Edgbertu Boekerovi a Mentu Janu Faberovi D439
Časopisu Beszelö D385
Členským zemím NATO D555
Evropskému Kulturnímu fóru v Budapešti D316
Francouzské demokratické konferenci práce D139
Francouzské komunistické straně D104
Generálnímu tajemníkovi OSN D146, D273, D503
Michailu Gorbačovovi D379
Billu Grahamovi (USA) D222
G. Gumbaridzemu (Gruzie) D547
Steny H. Hoyerovi (USA) D397
Wojciechu Jaruzelskému D258
Konferenci o lidské dimenzi KBSE v Paříži D551
Konferenci v Torontu D493
Bruno Kreiskému D217, D246
Kulturfront ve Stockholmu D58
Labour Party D385
Mezicírkevní mírové radě D213
Mezinárodnímu centru PEN-klubu v Paříži D238
Mezinárodnímu Červenému kříži D432
Mezinárodní federaci pro lidská práva D145
Mezinárodní organizaci práce D242, D279, D470
Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 D194
Françoisi Mitterrandovi D180
Národnímu svazu francouzských studentů D87
Nizozemskému velvyslanectví v Praze D197
Norskému svazu spisovatelů D100
Odborovým konferencím v zahraničí D139, D149
Organizaci Workmen’s Circle D483
Polskému velvyslanectví v Praze D216
Poslancům Evropského parlamentu D567
Radě Čechů a Slováků v Jihoafrické republice D324
Radě svobodného Československa D320. D338
Redakci časopisu L’Alternative v Paříži D218
Karlu Schwarzenbergovi D365
Socialistické internacionále D158, D231, D337
Socialistické straně Itálie D377
Společnosti Memorial (Moskva) D544
Straně zelených v SRN D233
Světové odborové federaci D49, D216
Účastnickým státům KBSE D515
Unita v Angole D241
Velvyslanectví SSSR v Praze D132, D185
Výboru Helsinki Watch v USA D112
KBSE a helsinský proces (řazeno chronologicky)
Závěrečný akt D150, D311
Následné schůzky
Bělehrad D22, D37, D46
Madrid D150, D155, D160, D167, D169, D193, D215, D262, D267
Vídeň D352, D414, D435, D521
Konference expertů pro otázky lidských práv v Ottawě (květen 1985) D299
Evropské kulturní fórum v Budapešti (1985) D316
Konference účastnických států KBSE o mezilidských vztazích v Bernu D334
Fórum o lidských a občanských právech v Moskvě D428
Nezávislý seminář o lidských právech v Moskvě (1987) D434
Návrh pásma důvěry ve střední Evropě D458
Konference o lidské dimenzi v Paříži (květen 1989) D551
Mezinárodní pakty o občanských a lidských právech D1, D4, D9, D42, D199, D299, D329, D339, D373
Mezinárodní solidarita s Chartou 77 D2, D28, D36, D59, D82, D87, D95, D114, D117, D232, D309, D381, D436, D464, D486, D487, D517, D524, D529, D537, D575
Mír a mírové hnutí
Charta 77 k mírovému hnutí na Západě D183, D198, D202, D234, D253, D274, D278, D281, D283, D331, D333, D348, D349, D405, D431, D439, D557
Dopisy Charty 77 čs. institucím k otázkám míru D282, D346, D458
Mezinárodní mírový seminář ve Varšavě D390
Mírovým aktivistům v NDR D399
Světové shromáždění za mír, život, proti jaderné válce (Praha 1983) D243, D244, D247, D248
Pražská výzva D297, D310
Mezinárodní mírový seminář Praha 88 (červen 1988) D460, D476, D483, D557
Pražská výzva (březen 1985) D297, D310
Prohlášení ke katastrofě jihokorejského dopravního letadla D257
Rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO D297, D555
Setkání se zahraničními představiteli (řazeno chronologicky)
s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem D12
se členy Francouzské komunistické strany D103
se členy delegace ministra Rollanda Dumase D306
se státním ministrem zahraničních věcí Velké Británie Timothym Rentonem D368
s náměstkem ministra zahraničí USA Johnem Whiteheadem D368, D446, D498
s členy Kongresu USA D370
s poslanci norského parlamentu D375
se členy Senátu USA D391, D456
se členy australské vládní delegace D395
s poslanci Spolkového sněmu SRN D403
s vedoucím činitelem státního departmentu USA M. Wenickem D427
s nizozemským ministrem zahraničí Hansem van den Broekem D461
s náměstkem britského ministra zahraničí Davidem Mallorem D477
s poradcem prezidenta USA Edwardem L. Rownym D491
s francouzským ministrem zahraničí Rolandem Dumasem D492
s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem D505
s dánským ministrem zahraničí Urve Ellemann-Jensenem D530
s členkou francouzské vlády Edwigou Aviceovou D579
Situace v Nicaragui D220, D338
Solidarita a spolupráce Charty 77 s obránci lidských práv, disidenty a opozicí
v býv. Sovětském svazu D60, D61, D122, D132, D185, D547, D548, D573
v býv. NDR D61, D77, D105, D202, D399, D535, D577, D581
v Polsku D161, D162, D187, D189, D289, D318, D332, D485
Výbor společenské sebeobrany (KSS-KOR) D28, D62, D63, D64, D66, D78, D119, D166, D258, D272
Solidarność D154, D214, D216, D258, D289, D309, D318, D332, D537
čs.–polská setkání D63, D66, D69, D78
v Rumunsku D442, D479, D520, D552
v Maďarsku D385, D443, D451, D482, D529, D534, D546, D561, D574
v Číně D558, D560
demonstrace v Tbilisi D547
demonstrace ve Lvově D548
Fatva nad Salmanem Rushdiem D527
Účast na manifestaci Strany zelených v SRN D233
Výměna vězňů mezi Východem a Západem D325
Zahraniční ceny a pocty D82, D335, D351, D357, D364, D366
Cena Jana Palacha D194, D270, D295, D364 (pozn.)
Erasmova cena Václavu Havlovi D351, D356
Nobelova cena za literaturu Jaroslava Seifertovi D287

4. Zdravice a blahopřání

Oscaru Ariasovi D420
Václavu Černému D300
Jiřímu Hájkovi D474
Václavu Havlovi D597
Ladislavu Hejdánkovi D366
Vlastě Chramostové D354
Janu Pavlu II. D81, D178
Ludmile Jankovcové D408
Vladimíru Kadlecovi D416
Jiřímu Kolářovi D582
Anastázi Opaskovi D459
Bedřichu Placákovi D526
Andreji Sacharovovi D175, D363
Vilému Sachrovi D369
Jaroslavu Seifertovi D287
H. Gordonu Skillingovi D371
Františku kardinálovi Tomáškovi D564
Desmondu Tutuovi D313, D324
Zdeňku Urbánkovi D417
Františku Vodsloňovi D328
Lechu Walęsovi D259
Erice Weinzierlové D308
Josefu Zvěřinovi D462

5. Nekrology, kondolence, vzpomínkové statě

Václav Černý D404
Knut Frydenlund D372
Milan Hübl D589
Pavel Juráček D556
František Kriegel D126, D457, D595
Olof Palme D326
Jan Patočka D12, D374
Andrej Sacharov D596
Vilém Sacher D410
Jaroslav Seifert D322, D323
Gertruda Sekaninová-Čakrtová D359
Jaromír Šavrda D467, D550
Dominik Tatarka D553
Zdeněk Urban D471
Pavel Wonka D486, D545
Jiřina Zelenková D495
50. výročí úmrtí T. G. Masaryka D411
20. výročí sebeupálení Jana Palacha D514
20. výročí sebeupálení Jana Zajíce D525